Sunday, June 28, 2009

Dave Matthews Band – The Dreaming Tree

Standing here
The old man said to me,
"Long before these crowded streets
Here stood my dreaming tree."
Below it he would sit
For hours at a time
Now progress takes away
What forever took to find
And now he's falling hard
He feels the falling dark
How he longs to be
Beneath his dreaming tree

Conquered fear to climb
A moment froze in time
When the girl who first he kissed
Promised him she'd be his
Remembered mother's words
There beneath the tree
"No matter what the world
You'll always be my baby."
"Mommy come quick,
The dreaming tree has died."
The air is growing thick
A fear he cannot hide
The dreaming tree has died

Oh, have you no pity?
This thing I do
I do not deny it
All through this smile
As crooked as danger
I do not deny
I know in my mind
I would leave you now
If I had the strength to
I would leave you up
To your own devices
Will you not talk?
Can you take pity?
I don't ask much
But won't you speak, please?

From the start
She knew she had it made
Easy up 'til then
For sure she'd make the grade
Adorers came in hordes
To lay down in her wake
Gave it all she had
But treasures slowly fade
Now she's falling hard
Feels the fall of dark
How did this fall apart?
She drinks to fill it up
A smile of sweetest flowers
Wilted so and soured
Black tears stain the cheeks
That once were so admired
She thinks when she was small
There on her father's knee
How he had promised her,
"You'll always be my baby."
"Daddy come quick,
The dreaming tree has died
I can't find my way home
There is no place to hide
The dreaming tree has died."

Oh, if I had the strength to
I would leave you up
To your own devices
Will you not talk?
Can you take pity?
I don't ask much
But won't you speak, please?


*******************************Something Spoken By Dave (Unknown)********


Take me back, take me back, take me back...

Save me please.Дървото на мечтите

Застанал тук
Старецът ми проговори:
„Преди тези претъпкани улици
Тук растеше дървото на мечтите”
Под него той седял е
с часове наред
Сега прогресът отнема му това,
Което открил е с вечността
Пада тежко той сега
усеща настъпващия мрак
Колко много му се иска
Да бъде под дървото на мечтите.

Надвил страха си изкачи се
Моментът замръзна във времето,
Когато момичето, което целуна за пръв път,
Му обеща, че ще бъде негова
Спомни си мамините думи
Там под дървото
„Каквото и да става,
Винаги ще бъдеш моето момче.”
„Мамо, бързо ти ела
Дървото на мечтите ми умря.”
Въздухът се сгъстява
Страхът не може той да скрие
Дървото на мечтите му умря.

О, нямаш ли милост?
Това, което правя
Не го отричам
Зад усмивката си -
Изкривена опасност
Не отричам
Знам го само аз,
Че ще те оставя сега
Ако имах силата
Бих те водил нагоре
Към твоите планове
Няма ли да проговориш?
Няма ли да се смилиш?
Не искам много,
Но ще говориш ли, моля те?

От самото начало
Тя знаеше, че ще успее
Лесно е нагоре
Наградата разбира се, че ще е нейна
Обожателите се тълпяха
Отдадени напълно я следяха
Даде им всичко от себе си
Ала съкровищата бавно избледнаха
Пада тежко тя сега
усеща настъпващия мрак
Как разпадна се това?
Тя пие, за да няма празнота
Най-сладката усмивка на света
Увехнала и клюмнала сега
Черни сълзи мокрят нейните страни
Някога тъй обожавани.
Припомня си когато беше малка тя
Там, на бащините колена
Как той и обеща
„Винаги ще бъдеш мойта дъщеря”
„Татко, бързо ти ела,
Дървото на мечтите ми умря,
Не мога да си дойда у дома
Не мога да се скрия тук сега
Дървото на мечтите ми умря.”

О, ако имах силата
Бих те водил нагоре
Към твоите планове
Няма ли да проговориш?
Няма ли да се смилиш?
Не искам много,
Но ще говориш ли, моля те?

Върни ме обратно,
Върни ме обратно,
Върни ме обратно...
Моля те, спаси ме.

Friday, June 19, 2009

Wednesday, June 17, 2009

Swans

The place where two biggest Lithuanian rivers, Neris and Nemunas, make a confluence. Kaunas, Lithuania.


Tuesday, June 2, 2009

EU

Co-operation with my mother. Europe through mine and her eyes.
Photographer: my mother
Retouch: me